Bookmark and Share     Sitemap    
Thisted Morskabsteater
 
Thisted Morskabsteater
v / formand,
Inger Madsen Hulgaard,
Islandsvej 25L
7700 Thisted,
Tlf. 9793 7484 / 23307481,
 
Hjemsted : Thisted.
Adr.: Den til en hver tid siddende formands adresse – I øjeblikket:
 
Inger M. Hulgaard
Rosvangvej 42, Jannerup,
7700 Thisted.
 
 
§ 1. Formål
Foreningens formål er:
- at højne kvaliteten af amatørteater i almindelighed og dilettantkomedie i særdeleshed.
- at forene glæden ved sang, musik, dans og teater ved selv at medvirke.
- at give medvirkende og tilskuere gode oplevelser og derigennem få og sprede glæde.
- at spille en eller flere forestillinger om året, evt. én sommerrevy i skoven og én teaterforestilling i Thisted Musikteater.
 
 
§ 2. Medlemskreds
Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har interesse for amatørteater og teater i det hele taget.
Stk. 2. Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til formand eller kasserer. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemsbidraget er betalt.
Kontingentet betales forud for et år, ved generalforsamlingen. Kontingent fastsættes af generalforsamlingen, p.t. 150 kr. for alle over 14 år.
Stk. 3. Som aktiv medlem forpligter man sig til at se mindst én teaterforestilling arrangeret af Thisted Teaterkreds. Thomas Munk lover til gengæld at gøre sit til at skaffe billetter til populære priser.
Stk. 4. Medlemskabet er ikke garant for, at alle kan medvirke som aktiv i foreningens forestillinger.
Stk. 5. Interesserede deltagere i foreningens forestillinger skal godkendes af bestyrelsen.
Stk. 6. Udmeldelse skal ske til foreningens bestyrelse, når medlemskortet skal fornyes.
 
 
§ 3. Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årlig inden udgangen af marts måned. Indkaldelse senest 14 dage før med angivelse af dagsorden ved brev til medlemmerne.
Stk. 3. Møde og stemmeberettigede er alle, som på mødedagen har betalt det årlige kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter.
 
1. Valg af dirigent.
 
2. Formandens beretning.
 
3. Regnskabsaflæggelse.
 
4. Indkomne forslag.
 
5. Fastsættelse af kontingent.
 
6. Valg af de bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, som er på valg.
 
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 
8. Eventuelt.
 
Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Dette gælder også forslag til vedtægtsændringer. Anonyme forslag behandles ikke.
Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent som ikke må være bestyrelsesmedlem.
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal (én over halvdelen af de afgivende stemmer) og ved håndso$prækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én deltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foregår valget altid skriftligt. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år. Revisorer vælges for et år.
 
 
§ 4. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsens flertal finder det nødvendigt eller efter anmodning af 1/3 af medlemmerne. I sådanne tilfælde skal generalforsamling afholdes senest 4 uger efter, at kravet er formanden i hænde.
 
Stk. 2. Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest en uge før afviklingen og skal indeholde de punkter, der er anført i § 3 stk. 4.
 
 
§ 5. Foreningens daglige ledelse
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 5 medlemmer, som senest 14 dage efter valget konstituerer sig og vælger formand, næstformand, kasserer, sekretær.
 
Stk. 2. I overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutning leder bestyrelsen foreningen.
 
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sine arbejdsmetoder. Der kan nedsættes underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
 
Stk. 4. I formandens fravær indkalder næstformanden og leder bestyrelsens møder. Ønsker et flertal i bestyrelsen afholdt et møde, skal dette finde sted senest 14 dage efter ønskets fremsættelse.
 
Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede.
 
 
§ 6. Økonomi, regnskab, revision og protokol
Stk. 1. Foreningens regnskabsår løber fra 1.1. til 31.12.
 
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget og regnskab.
 
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der ligeledes fører medlemsregister.
 
Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.
 
Stk. 5. Bestyrelsen hæfter ikke økonomisk for foreningen.
 
 
§ 7. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de tilstedeværende, hvor ændringsforslaget er på dagsordenen.
 
Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de er vedtaget på.
 
 
§ 8. Opløsning.
Stk. 1. Foreningens opløsning kan kun ske ved 1/3 stemmeflertal af foreningens medlemmer. Vedtaget på en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling.
 
Stk. 2. Kan man ikke på 2 generalforsamlinger samle 1/3 af foreningens medlemmer kan foreningen opløses på den 3. lovligt indkaldte ekstraordinære generalforsamling ved simpelt stemmeflertal.
 
Stk. 3. I tilfælde af opløsning fordeles foreningens aktiver blandt lignende teaterinteresserede klubber og foreninger.
 
 
Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling Thisted, den 1. september 1999.
Revideret den 27 marts 2002.
Revideret den 29. marts 2003.
Revideret den 5. marts 2007.
____________________________________________________
Thisted Morskabsteater | CVR: 29673179 | Islandsvej 25L, 7700 Thisted - Danmark | Tlf.: 23 30 74 81 | morskabsteater@hotmail.dk